Rodo

RODO

Ochrona danych osobowych – Informacja dla Kontrahentów
EL-BUDZ Sp. z o.o.

Od dnia 25.05.2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych oraz uchylenie dyrektyw 95/46/WE, określane również jako RODO.

RODO ma na celu przede wszystkim zapewnienie ochrony podstawowych praw i wolności, w szczególności prawo do ochrony danych osobowych. Uprawnienia wynikające z RODO oraz nałożone w związku z tym obowiązki, traktujemy jako priorytet oraz czynimy wszelkie działania i podejmujemy odpowiednie środki, które zapewnią ochronę Państwa danych osobowych oraz ich prawidłowe przetwarzanie.

Poniżej znajduje się treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych. Proszę o zapoznanie się z jej treścią – wynikająca z niej wiedza i informacje zapewnią Państwu prawidłową ochronę Państwa danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Państwa danych osobowych jest EL-BUDZ Sp. z o.o., 64-840 Budzyń ul. Rogozińska 10.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: EL-BUDZ Sp. z o.o., 64-840 Budzyń ul. Rogozińska 10 lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@elbudz.pl

  1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądanie ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych może mieć wpływ na świadczone usługi i prawdopodobnie będzie skutkować uniemożliwieniem wykonania usług w sposób prawidłowy
  2. Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na złożone zapytanie ofertowe, a w przypadku złożenia zamówienia i zawarcia umowy w celu jej realizacji. Dane będą również przetwarzane w celu niezbędnych rozliczeń w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
  3. Dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób całkowicie zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak skutkiem ich nie podania będzie niemożność podjęcia współpracy.
  5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.
  6. Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6. ust. 1b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych oraz uchylenie dyrektyw 95/46/WE, dalej RODO. Podstawą prawną jest również art. 6 ust. 1f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową oraz dochodzenie roszczeń.
  7. Procesorami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, IT, obsługę płatności.
  8. Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, tzn. do państw trzecich.
  9. Dane osobowe będą przetwarzane zasadniczo do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zawartej z Administratorem.