Polityka prywatności

Polityka prywatności

Postanowienia wstępne

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest EL-BUDZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Budzyniu (dalej: EL-BUDZ), ul. Rogozińska 10, 64-840 Budzyń, adres e-mail: biuro@elbudz.pl.
EL-BUDZ odpowiada za wykorzystanie Państwa danych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”.
Niniejszy dokument jest informacją na temat zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zbieranych przez EL-BUDZ od Państwa w związku z korzystaniem naszej strony internetowej.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakiekolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

Cel przetwarzania danych osobowych

Celem Polityki jest określenie sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników strony internetowej, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych.

Każda osoba przekazująca firmie EL-BUDZ dane osobowe za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej jest informowana o konkretnym celu w jakim dane te są przetwarzane oraz podstawie prawnej przetwarzania.

Firma EL-BUDZ wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach. W szczególności w przypadku wyrażenia zgody na kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego:

 • przedstawiania ofert handlowych drogą elektroniczną
 • przedstawiania ofert handlowych w kontakcie telefonicznym

Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu w którym EL-BUDZ może dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, chyba, że z ustawy o rachunkowości wynika dłuższy okres.

Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

EL-BUDZ zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

EL-BUDZ dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 • zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste,
 • zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;
 • z zachowaniem zapewnienia realizacji praw osób, których dane dotyczą;

Pozyskiwanie danych

Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

 • formularze online – informacje gromadzone są za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.elbudz.pl/kontakt/, służącym do celów kontaktowych;Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne.Administrator gromadzi za pośrednictwem formularza kontaktowego następujące dane osobowe:- imię i nazwisko;
  – adres e-mail;
  – numer telefonu;
  – treść wiadomości;
 • kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronie www.elbudz.pl znajdują się numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma szereg praw, w tym:

 • Prawo dostępu do danych
 • Prawo do sprostowania danych
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do sprzeciwu

EL-BUDZ informuje, że nie ma on obowiązku usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:

 • korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
 • wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 • celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator

Prawo do skargi

W każdym przypadku uznania, że jej prawa wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki prywatności są naruszane osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych, w tym dotyczące niniejszej Polityki prywatności prosimy kierować na adres: biuro@elbudz.pl